Father of Love Norway

Andre har Han frelst; seg selv kan Han ikke frelse

Publisert Feb 20, 2024 ved/av Sabrina Reedy i Det Evige Evangelium
Oversatt av Azadeh Badiee
1,049 Treff

"Andre har Han frelst; seg selv kan Han ikke frelse. Hvis Han er Israels Konge, la Ham nå komme ned fra korset, så vil vi tro Ham."  Matteus 27:42

De ville bare tilbe en konge som komme ned fra korset, for det var det de selv ville ha gjort.

De ville bare akseptere en Guds Sønn som ville frelse seg selv, for det var det de ville ha gjort.

Å akseptere at Guds Sønn er av en slik karakter at Han aldri griper inn for å redde seg selv, at Han aldri tar seg selv ned fra korset for å stanse sin egen lidelse, men alltid og bare gir bort sitt liv for andre, var altfor konfronterende.

Jesus hevdet at Han var en perfekt åpenbaring av Faderens karakter, og å tro på en slik Gud er å bli eksponert for den sanne tilstanden i våre egene hjerter. Det er en svært ubehagelig opplevelse som mange vegrer seg for, men det er helt nødvendig hvis vi skal komme dit at vi innser at vi trenger et nytt hjerte og for å åpne oss for å ta imot den gaven som er tilgjengelig for oss alle.

Mange roper nå at "hvis Gud er Gud", bør Han gripe inn og endelig sette en stopper for lidelsene i denne verden. Likevel ser de ikke den som lider mest.

"I all deres plage ble Han plaget, og Hans nærværs Engel frelste dem; i sin kjærlighet og i sin medynk forløste Han dem: og Han bar dem og fraktet dem i alle de dagene fra gammelt av." Jesaja 63:9


Vi blir eksponert for en mikroskopisk brøkdel av den lidelsen som oppleves i denne verden hver dag, mens Gud ikke bare ser, men også føler hva hvert enkelt av Hans barn opplever fra øyeblikk til øyeblikk. Korset er en stadig nærværende realitet for Gud og Hans Sønn, ettersom Kristus fortsatt bærer menneskeheten på sine skuldre, "Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse av" (Åpenbaringen 13:8), og holder alle ting oppe (Kolosserbrevet 1:17; Hebreerbrevet 1:3) for å hindre at vi ødelegger oss selv så fort som vi ellers hadde gjort, og for å gi oss større mulighet til å vende om og bli helbredet.

Jesus er den samme i går, i dag og i all evighet (Hebreerbrevet 13:8), og selv i dag, til tross for manges hånlige rop, vil Han ikke komme ned fra korset. Han vil ikke gripe inn for å redde seg selv fra de enorme lidelsene Han opplever i omsorgen for sine villfarne barn. Synden må løpe sitt eget løp, bevise sin egen karakter og bringe sine egne konsekvenser, mens vår uselviske Frelsers langmodighet fortsetter å holde... holde... holde..., i håp om at enda en dyrebar sjel kan velge å se [på Ham] og leve...

***

Og noen sitater fra Profetiens Ånd:

De som tenker på resultatet av å fremskynde eller hindre evangeliet, tenker på det i forhold til seg selv og verden. Få tenker på dets forhold til Gud. Få tenker på lidelsen som synd har påført vår Skaper. Hele himmelen led i Kristi kvaler, men lidelsen verken begynte eller sluttet med Hans manifestasjon i menneskeheten. Korset er en åpenbaring for våre sløve sanser om den smerte som synd, helt fra begynnelsen av, har påført Guds hjerte. Hvert eneste avvik fra det rette, hver eneste grusom handling, hver eneste gang menneskeheten feiler i å nå opp til Hans ideal, smerter Hans hjerte. Da Israel ble rammet av de ulykkene som var det sikre resultatet av atskillelse fra Gud – undertrykkelse ved deres fiender, grusomhet og død – står det at "Hans sjel ble bedrøvet over Israels elendighet". "I all deres plage ble Han plaget ... og Han bar dem og fraktet dem i alle de dagene fra gammelt av." Dommerne 10:16; Jesaja 63:9. Ed 263.1

Hans Ånd "går i forbønn for oss med stønn som ikke kan uttrykkes." Når "hele skaperverket stønner og lider" (Rom 8:26, 22), lider den uendelige Faderens hjerte med oss. Vår verden er et stort sykehus, en scene av elendighet som vi ikke engang våger å la tankene dvele ved. Hvis vi innså det slik det er, ville byrden bli for stor. Men Gud føler alt sammen. For å tilintetgjøre synden og dens konsekvenser, ga Han sin beste elskede, og Han har satt det i vår makt å samarbeide med Ham for å gjøre slutt på denne elendigheten. "Dette evangelium om kongedømmet skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matteus 24:14. Ed 263.2

"Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle skapninger" (Mark 16:15), er Kristi befaling til sine etterfølgere. Ikke det at alle er kalt til å være forkynnere eller misjonærer i vanlig forstand, men alle kan arbeide sammen med Ham for å bringe "det glade budskap" til sine medmennesker. Befalingen er gitt til alle, store og små, lærde og uvitende, gamle og unge. Ed 264.1

I lys av denne befalingen, kan vi da oppdra våre sønner og døtre til et liv i respektabel konvensjonalitet, et liv som bekjenner seg som kristent, men som mangler Hans selvoppofrelse, et liv, som når Han som er sannheten uttaler sin dom om, må si: "Jeg kjenner deg ikke"? Ed 264.2

Tusenvis gjør dette. De tror at de kan sikre sine barn fordelene ved evangeliet mens de fornekter dets ånd. Men slik kan det ikke være. De som avviser privilegiet å ha fellesskap med Kristus i tjenesten, avviser den eneste opplæringen som gjør dem skikket til å delta sammen med Ham i Hans herlighet. De avviser den opplæringen som i dette livet gir styrke og edel karakter. Mang en far og mor som har fornektet sine barn Kristi kors, har for sent innsett at de dermed overlot dem til Guds og menneskenes fiende. De forseglet deres undergang, ikke bare for fremtiden, men også for det nåværende livet. Fristelsen overmannet dem. De vokste opp til en forbannelse for verden, til sorg og skam for dem som ga dem liv. Ed 264.3

***
"Se, Han kommer med skyer; og alle øyne skal se Ham, også de som gjennomboret Ham; og alle jordens slekter skal jamre seg over Ham." Enten vi blir frelst eller går fortapt, vil vi en gang se Frelseren som Han er, i all Hans herlighet, og forstå Hans karakter. Ved Hans andre komme, vil alle hjerter bli overbevist. De som har vendt seg bort fra Ham til fordel for de trivielle tingene på denne jorden og søker egoistiske interesser og verdslig ære, vil på dagen for Hans gjenkomst erkjenne at de har tatt feil. Det er disse Åpenbareren omtaler som "alle jordens slekter", som "skal jamre seg på grunn av Ham". La oss ikke nøye oss med å bli regnet blant "jordens slekter". La oss huske at vårt borgerskap er i himmelen, og la oss holde fast ved håpet som ligger foran oss i evangeliet. ST 28. januar 1903, par. 7

"Og også de som gjennomboret ham." Disse ordene gjelder ikke bare dem som gjennomboret Kristus da Han hang på Golgatakorset, men også dem som i dag gjennomborer Ham ved å tale ondt og gjøre urett. Daglig lider Han korsfestelsens kvaler. Daglig gjennomborer menn og kvinner ham ved å vanære Ham, ved å nekte å gjøre Hans vilje. ST 28. januar 1903, par. 8

Herren ønsker at vi skal være menn og kvinner i Kristus Jesus. Våre naturlige tilbøyeligheter skal mildnes og dempes av Hans nåde. Da kommer vi ikke til å korsfeste Ham på nytt og på nytt. Frelseren vår levde et fullkomment liv her på jorden. Han er vårt forbilde. Hvis vi nå følger Ham og gjør Hans vilje i alle ting, vil vi i den kommende verden leve med Ham for alltid. La oss hele tiden ha Ham for øye. Det bør være vårt livs mål å herliggjøre Kristus. Dette er det store målet som har inspirert kristne i alle tider. Det er ved å ivareta dette målet at vi sikrer oss evig frelse. La oss lære å kjenne Ham, for det å kjenne Ham rett, er fred og glede og evig liv. ST 28. januar 1903, par. 9

***

Hvor dypt man elsker er proposjonalt med den risken man er villig til å ta. Med andre ord, Kjærlighet måles i risiko. Gud risikerte sin enbårne Sønns liv for å frelse oss. Det er denne kjærligheten som har tiltrekningskraft på våre hjerter. Vi vet også at Gud elsker oss like mye som Han elsker sin enbårne Sønn.

Profetiens Ånd sier:

Engelen sa: "Tror dere at Faderen ga fra seg sin høyt elskede Sønn uten kamp? Nei, nei." Det var til og med en kamp for himmelens Gud, om Han skulle la skyldige mennesker gå fortapt, eller om Han skulle gi sin elskede Sønn til å dø for dem. EW 127.1

"Jeg i dem, og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og at verden kan vite at Du har sendt Meg og at Du har elsket dem som Du har elsket Meg." (Johannes 17:23)

***

For dyptgående lesning om korset og dets betydning, vennligst se følgende bøker/hefter nedenfor (klikk på navnet eller kopier lenken inn i nettleseren). Dessverre er ikke alle våre bøker/hefter oversatt til norsk ennå, men vi ber og håper at det vil komme i nærmeste fremtid.

Christ and Him Crucified - How events throughout history reveal THE EVER PRESENT CROSS: lastmessageofmercy.com/book/view/jesus-christ-and-him-crucified

Did God kill Jesus instead of killing us?: lastmessageofmercy.com/book/view/did-god-kill-jesus

Cross Examined Cross Encountered: fatheroflove.info/book/view/cross-examined-and-cross-encountered

Atonement: fatheroflove.info/book/view/at-one-ment

Divine Risk: fatheroflove.info/book/view/divine-risk

***

Og her er noen yourtube videoer med presentasjoner/bibelstudier på dette emnet (klikk på navnet eller kopier lenken inn i nettleseren):

The Present Cross: https://www.youtube.com/watch?v=qmyYKgylO3U

Divine Pattern of the Cross: https://www.youtube.com/watch?v=nmOsTdhrd-M

Agape - The Death of the Cross: https://www.youtube.com/watch?v=E37MXfCwhI0

What is the Cross? https://www.youtube.com/watch?v=vOwUlJegAxE

The Cross Explains All Mysteries - Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=-z73YcCiK2U

Mystery of the Cross: https://www.youtube.com/watch?v=zT_X8CLRw_Q